Malax Fullmäktige 19.2.2024

578
Publicerad 19 februari, 2024 av MalaxTV Administrator

Sammanträdestid: 19.02.2024 kl. 17:00

Mötesuppgifter ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet ……………………………………………………………………………………… 2
2 Val av protokolljusterare och beslut om protokollets framläggande till påseende ………………………………… 3
3 PLANLÄGGNING, principer för markägartariffer i samband med revideringen av
stranddelgeneralplaner ……………………………………………………………………………………………………………….. 4
4 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, uppdatering av regler för Malax kommuns företagarpris …………………….. 5
5 FÖRTROENDEVALDA, val av medlemmar till Österbottens sysselsättningsområde …………………………. 7
6 MOTIONER, svar på motion om utredning om behov solpaneler och laddningsstationer för
elbilar ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
7 MARKANVÄNDNING, detaljplanetomter och råmark för planering 31.12.2023 ……………………………… 11
8 UPPHANDLING, upphandling av revisionstjänster för åren 2024–2027 med option för åren
2028–2029 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

 

Kategorier