Malax fullmäktige 19.6.2023

971
Publicerad 19 juni, 2023 av MalaxTV Administrator
24 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
25 Val av protokolljusterare och beslut om protokollets framläggande till påseende 
26 RÄKENSKAPER, fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022 samt
beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 
27 RÄKENSKAPER, revisionsberättelse 2022 
28 RÄKENSKAPER, revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2022 
29 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, databokslut 2022 
30 RÄKENSKAPER, budgetuppföljning per 30.4.2023 
31 RÄKENSKAPER, budgetdirektiv för budget 2024 och ekonomiplan 2025–26 
32 PERSONALÄRENDEN, rekrytering av bildningsdirektör 
33 SKOLFRÅGOR, slutrapport från arbetsgruppen för finska skolan 
34 MARKANVÄNDNING, planläggning av Pixne idrottsområde 
35 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, välfärdsrapport 2022 
36 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, uppdatering av Malax kommuns förvaltningsstadga 
37 FÖRTROENDEVALDA, val av kommunstyrelsen och sektion för samhällsutveckling för
mandatperioden 2023-2025 
38 FÖRTROENDEVALDA, val av ordförande och viceordförande i fullmäktige 8/2023-5/2025
39 FÖRTROENDEVALDA, val av personaldirektionen 8/2023-5/2025 
40 RÄKENSKAPER, anhållan om kortfristigt lån, Ab Stormossen Oy 
41 RÄKENSKAPER, anhållan om lån, Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder 
42 RÄKENSKAER, anhållan om lån, Fastighets Ab Övermalax 
43 FÖRTROENDEVALDA, befrielse från uppdrag som nämndeman och val av ny nämndeman
till Österbottens tingsrätt 2021–2025 
Kategorier