Malax fullmäktige 2017-02-02

2232
Publicerad 2 februari, 2017 av jos

Kommunfullmäktige möte 2.2.2017
1 Sammanträdets öppnande. Namnupprop, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
2 Val av protokolljusterare, beslut om protokollets framläggande till påseende
3 PLANERING, framtida behov av vårdplatser inom äldreomsorgen
4 FÖRVALTNINGSÄRENDE, personalpolitisk jämställdhetsplan
5 FÖRVALTNINGSÄRENDE, ändring av lektorstjänst i musik till timlärare
6 FÖRVALTNINGSÄRENDE, ny förvaltningsstadga
7 AVTAL, försäljning av fastighet
8 VAL, befrielse från förtroendeuppdrag i miljönämnden, Revahl
9 VAL, befrielse från förtroendeuppdrag i finska skolnämnden, Teräs
10 VAL, äldreråd, förlängd mandattid till utgången av maj 2017
11 VAL, handikappråd, förlängd mandattid till utgången av maj 2017

Kategorier Tag