Malax Fullmäktige 6.5.2024

274
Publicerad 6 maj, 2024 av MalaxTV Administrator

Mötesuppgifter
9 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
10 Val av protokolljusterare och beslut om protokollets framläggande till påseende
11 RÄKENSKAPER, omdisponering av medel i investeringsbudgeten 2024, tekniska nämnden
12 RÄKENSKAPER, omdisponering av medel i investeringsbudgeten 2024, tekniska nämnden
13 MOTIONER, svar på motion om uppgörande av IKT-strategi för skolorna
14 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, motioner och initiativ 2023
15 BOSTADSÄRENDEN, bostadspolitiskt program 2024–2030
16 VAL, beslut om indelning i röstningsområden
17 FÖRTROENDEVALDA, anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag i revisionsnämnden

Kategorier