Malax fullmäktige 8.5.2023

936
Publicerad 8 maj, 2023 av MalaxTV Administrator
§ Rubrik Bilagor
  Mötesuppgifter
12 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
13 Val av protokolljusterare och beslut om protokollets framläggande till påseende
14 VÄGAR, underhållsavtal för enskilda vägar 5 st
15 FASTIGHETER, Söderfjärdsbackens daghem, godkännande av huvudritningar 3 st
16 MARKANVÄNDNING, stranddetaljplan för Tistronskäret 6 st
17 MOTIONER, svar på motion om åtgärdsplan för arbetet i ungdomsfullmäktige 3 st
18 MOTIONER, svar på motion om helhetsplan för den lätta trafiken 1 st
19 MOTIONER, svar på motion om servicetrafik i Malax, Petalax och Bergö 1 st
20 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, motioner och initiativ 2022 2 st
21 RÄKENSKAPER, budgetändring 2023, sektionen för samhällsutveckling
22 RÄKENSKAPER, uppdatering av Donationsfondens stadga
23 RÄKENSKAPER, slopande av bidrag för lindrande av fastighetsskattens effekter
§ Rubrik Bilagor
  Kokoustiedot
12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13 Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä päätös pöytäkirjan asettamisesta yleisesti nähtäville
14 TIEASIAT, yksityisteiden kunnossapitosopimukset 5 st
15 KIINTEISTÖT, Söderfjärdsbackenin päiväkoti, pääpiirustusten hyväksyminen 3 st
16 MAANKÄYTTÖ, Tistronskäretin ranta-asemakaava 4 st
17 ALOITE, vastaus aloitteeseen nuorisovaltuuston toimenpidesuunnitelmasta 1 st
18 ALOITE, vastaus aloitteeseen kevyen liikenteen kokonaissuunnitelmasta
19 ALOITE, vastaus aloitteeseen palveluliikenteestä Maalahdessa, Petolahdessa ja Bergössä
20 HALLINTOASIA, valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2022 1 st
21 TALOUSASIA, talousarviomuutos 2023, kehittämisjaosto
22 TALOUSASIA, lahjoitusrahaston sääntöjen päivittäminen
23 TALOUSASIA, kiinteistöveron vaikutusten lieventämiseksi myönnettävästä avustuksesta luopuminen

 

Kategorier