Malax fullmäktige 14.11.2022

774
Publicerad 14 november, 2022 av MalaxTV Administrator

§ Rubrik
54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
55 Val av protokolljusterare och beslut om protokollets framläggande till påseende
56 RÄKENSKAPER, budgetuppföljning per 31.8.2022
57 RÄKENSKAPER, budgetändring, skatter och statsandelar
58 RÄKENSKAPER, anhållan om tilläggsbudget, småbarnspedagogik
59 RÄKENSKAPER, anhållan om tilläggsbudget, kommunens skolväsende
60 RÄKENSKAPER, anhållan om tilläggsbudget, personaladministration
61 RÄKENSKAPER, anhållan om tilläggsbudget, trafikleder
62 RÄKENSKAPER, fastställande av tomtpriser och arrenden för år 2023
63 RÄKENSKAPER, fastställande av inkomstskattesats för år 2023
64 RÄKENSKAPER, fastställande av fastighetsskattesats för år 2023
65 RÄKENSKAPER, budget 2023 och ekonomiplan 2024–25
66 MARKANVÄNDNING, stranddetaljplan för Stenskär, Malax församling
67 VÄGAR, principer för stöd för grundförbättring av enskild väg
68 VÄGAR, avtal för skötsel av enskilda vägar
69 FÖRTROENDEVALDA, anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i samarbetsnämnden för Malax och Korsnäs kommuner 8/2021–5/2025
70 FÖRTROENDEVALDA, anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 8/2021–5/2023
71 MOTION, svar på motion om belysning till Strömbäck park

Kategorier