Malax fullmäktige 11.06.20

1526
Publicerad 12 juni, 2020 av MalaxTV Administrator

§20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
§21 Val av protokolljusterare, beslut om protokollets framläggande till påseende
§22 MARKANVÄNDNING, ändring av detaljplan för S-Market, Köpings kv 151
§23 RÄKENSKAPER, verksamhetsberättelse och bokslut 2019
§24 RÄKENSKAPER, revisionsberättelse 2019
§25 RÄKENSKAPER, revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2019
§26 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, databokslut 2019
§27 RÄKENSKAPER, budgetuppföljning per 30.4.2020
§28 RÄKENSKAPER, budgetdirektiv för budget 2021 och ekonomiplan 2022–23
§29 PLANER, uppdatering av kommunstrategin
§30 FÖRTROENDEVALDA, anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag
§31 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, överföring av anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde
§32 Sekretessärende: Räkenskaper, Sekretessbelagd (MyndOffL 621/1999 § 24)

Kategorier Tag